Assessment centrá

Komu bude AC užitočné?

Pre spoločnosti a ich lídrov, ktorí chcú rozvíjať svojich zamestnancov. Nemajú však zmapované, v čom sú zamestnanci silní a v čom sa naopak potrebujú zlepšiť.

Ako to bude prebiehať?

Účastníci zažijú interaktívne vedené Assessment centrum, kde riešia úlohy z praxe (tímové, aj individuálne). Aktivity sú nastavené tak, že sa pri ich riešení prejaví prirodzené správanie účastníkov.

Aký bude reálny prínos?

Na základe detailného pozorovania účastníkov trénermi, spolu s objektívnou metódou vyhodnocovania každej kompetencie prídete na to, ktorú kompetenciu potrebuje každý jednotlivec zlepšiť. Cieľom je, aby následný rozvoj bol zameraný presne na potreby jednotlivca. Takýto rozvoj bude mať vplyv na zvýšenie výkonu zamestnanca v práci. Každý účastník a jeho nadriadený dostane prehľadnú individuálnu spätnú väzbu.